Numerical mathematics

Numerička matematika je matematička disciplina koja stupa na snagu onda kada klasična matematička analiza nema odgovore na neka određena pitanja. Dok je u klasičnoj analizi cilj odrediti rešenje nekog zadatka, opisati njegove osobine i odrediti pod kojim uslovima to rešenje postoji, numerička matematika efikasno nalazi to rešenje sa nekom dozvoljenom greškom...

Optimization

Optimizacija je grana matematike koja se bavi proučavanjem i rešavanjem problema u kojima se traži rešenje koje je „najbolje“ pri određenim uslovima. Nalaženje optimalnog rešenja je nešto sa čime se srećemo u svakodnevnom životu i što nas okružuje...