Moje ime je Olivera Stančić. Matematički fakultet u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, upisala sam 2006. god., a diplomirala sam 2010. god. Zadovoljna stečenim znanjem, iskustvom i celokupnom atmosferom studiranja, odlučila sam da nastavim školovanje na istom fakultetu i smeru. Najpre sam završila master studije, a potom i doktorske studije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Problemi hab maksimalnog pokrivanja – novi matematički modeli i metode rešavanja“ odbranila sam 2018. godine i time stekla zvanje Doktor nauka – matematičke nauke.

Zaposlena sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a trenutne oblasti mog naučnog interesovanja su: kombinatorna optimizacija, matematičko modeliranje, metaheuristike, hab lokacijski problemi i sl. Problemi optimizacije su raznovrsni, a u praksi se najčešće javljaju problemi planiranja transporta, nalaženja puteva u telekomunikacionoj mreži, optimizacije računarskih mreža, finansijskih ulaganja i planiranja, raspoređivanja zaposlenih, planiranja proizvodnje, organizacije budžeta i mnogi drugi. Jasno je da je nakon definisanja problema neophodno napraviti odgovarajući matematički model koji će predstavljati dobru aproksimaciju realnog problema. U cilju efikasnog rešavanja problema, razvijaju se odgovarajuće metode optimizacije koje se zatim implementiraju u okviru softvera. Metode optimizacije moraju biti prilagođene specifičnostima razmatranog problema, u cilju poboljšanja kvaliteta dobijenih rešenja i smanjenja brzine njihovih dostizanja. Tako dobijena rešenja se nakon analize mogu implementirati u praksi, delimično ili u potpunosti.
Očigledno da je primena matematike u privredi danas od izuzetnog značaja, a smer Primenjena matematika na Matematičkom fakultetu zasigurno na efikasan način omogućava studentima sticanje znanja i veština primenljivih u praksi.