Master akademske studije Modula primenjena matematika traju godinu dana (2 semestra) i imaju obim od 60 ESPB bodova. Nakon završetka Master akademskih studija stiče se akademski naziv Master matematičar.

Procedura za prijavu teme za master rad

  1. Kandidat, konsultujući se sa mentorom, popunjava obrazac za prijavu teme za master rad (u LaTeX ili Word obliku) i predaje ga mentoru elektronskom poštom (još ne popunjava prijavu na Hipatiji).
  2. Mentor šalje Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju elektronski (u PDF obliku) predlog teme i predlog komisije za odbranu, obezbedivši pre toga saglasnost članova komisije.
  3. Ukoliko nije bilo protivljenja ili komentara koji se ne mogu lako uvažiti (i predlog popraviti), mentor javlja kandidatu komentare za finalni oblik predloga. Kandidat priprema finalni predlog teme i šalje ga na proveru mentoru.
  4. Kada dobije saglasnost mentora na finalni predlog teme, kandidat predaje predlog elektronski, preko Hipatije (najbolje je da se direktno preda finalni PDF dokument).
  5. Šef Katedre za numeričku matematiku i optimizaciju, nakon konsultacije sa mentorom, koji proverava da li je predat usaglašen predlog teme, preko Hipatije odobrava predlog teme. Tako pripremljen predlog ide na fakultetsku komisiju za utvrđivanje podobnosti tema za master radove, a onda (ako je prihvaćena) na Nastavno-naučno veće (NNV). Sednice NNV se obično održavaju jednom mesečno, a predlog mora da bude odobren najkasnije dve nedelje pre sednice NNV.

Izrada završnog master rada

Završni master rad kandidat piše poštujući Upustvo za izradu završnog (master) rada propisanog od strane Univerziteta u Beogradu koji se nalazi na ovoj stranici.