Numerički softveri

Tekstualni editori

Numeričke softverske biblioteke

  • LAPACK (sistemi linearnih jednačina, Fortran)
  • ODEPACK (obične diferencijalne jednačine, Fortran)
  • CLAWPACK (zakoni održanja, Fortran)
  • NumPy (vektori i matrice, Python)
  • SciPy (numeričke metode i optimizacija, Python)
  • FEniCS (metoda konačnih elemenata, Python/C++)
  • OpenFOAM (dinamika fluida, C++)
  • FFTW (brza Furijerova transformacija, C, OpenMP, MPI)
  • FFTE (brza Furijerova transformacija, Fortran, OpenMP, MPI)

Softveri za optimizaciju

Dodatni paketi za Matlab

Informacioni portali